Enviksberget

Dala Vind har under maj 2012 lämnat in Tillståndsansökan till Länsstyrelsen i Dalarnas Län för uppförande av 13 vindkraftverk på Enviksberget. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun.

Länsstyrelsen kungjorde ansökan 2014-05-19.

Efter kungörelsen inkom yttranden som Dala Vind besvarade till Länsstyrelsen den 18 november 2014. Samtidigt ändrades ansökan genom att minska ansökningsområdet samt antal vindkraftverk till 10.

Den 28 maj 2015 beviljades Dala Vind AB tillstånd av Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation om uppförande och drift av högst tio vindkraftverk på Enviksberget. Beslutet har överklagats till Mark- och Miljööverdomstolen, beslut väntas i början av 2017.

karta-enviksberget-2

Ansökningsområde

Kontakter

Projektledare Niklas Lundaahl, tel. 023-48 80 65, mail: niklas.lundaahl@dalavind.se
Projektstöd Erik Aretorn tel. 070-605 95 91, mail: erik.aretorn@dalavind.se