Vindpark Orsa Norr

planerad i Orsa kommun och Ljusdals kommun

Information

Projektet undersöker förutsättningar för en etablering av en vindkraftspark i Ljusdals kommun samt Orsa kommun.

Området som projekteras har ett av länets bästa vindlägen.
Den potentiella energiproduktionen från parken beräknas uppgå till ca 35% av Dalarnas elförbrukning. Det motsvarar ca 4 gånger den energin som produceras årligen vid Trängslets kraftstation i Älvdalen.

På denna sida kommer ni löpande att kunna följa projektets fortgång och status.

Fakta och teknisk information
  • Projektfas: Analys och justeringar av projektet utifrån inkomna yttranden från myndigheter och berörda samt framtagande av samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan.
  • Potentiell storlek av vindkraftspark: maximalt 96st verk i nio delområden
  • Effekt per verk: 8 MW (beräknad)
  • Effekt totalt: 768 MW (beräknad)
  • Årlig produktion: 2400 GWh (beräknad)
  • Totalhöjd: 280 m (till översta vingspets)
  • Driftstart: Tidigast 2027 förutsatt att tillstånd ges
  • Samarbetspartner: Orsa Besparingsskog
 

Projektområde

Vad händer nu i projektet?

I linje med Länsstyrelsens projekt Hållbar Vindkraft Dalarna har DalaVind under våren genomfört tidig dialog med en del berörda, organisationer och föreningar i området där synpunkter, information samt lokal kunskap samlats in.  Ett formellt allmänt samråd enligt miljöbalken genomfördes med start under mitten av maj fram till 9 juli, se Samrådsunderlag längre ned på denna sida.

De yttranden och synpunkter som vi fått in under samrådsprocessen kommer vi nu att sammanställa i en s.k. samrådsredogörelse, vilken kommer ingå som en del i kommande ansökan om tillstånd. I samrådsredogörelsen kommer samtliga yttranden/synpunkter/frågor som vi fått in att redovisas i sin helhet och bemötas.

Arbete pågår även med att ta fram ett slutligt förslag till projektutformning, bland annat utifrån inkomna synpunkter i samrådet.

Samrådsunderlag

Angående bilaga 6, Fotomontage med visualiseringar så är bilderna i den PDF:en tvungna att få lite lägre upplösning och komprimeras en del för att kunna laddas upp på webbplatsen.

Vill du ha bilderna i full upplösning så finns varje fotopunkts karta och dess två visualiseringar/fotomontage i ZIP-filer att ladda ner här.

Projektprocessen för Orsa Norr

Så fungerar tillståndsprocessen och kommunal tillstyrkan

För att bygga en vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken och kommunens tillstyrkan. Vindkraftsetableringar prövas genom en i lag strikt reglerad tillståndsprocess. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att ta fram underlag för att visa vilken miljöpåverkan en etablering väntas medföra och vilka åtgärder som vidtas för att minimera denna påverkan. 

Kontakt

Erik Aretorn
Erik Aretorn
Projektledare

Telefon: 023-48 80 95
Epost: erik.aretorn@dalavind.se

Marie Ernström
Marie Ernström
Projektledare

Telefon: 023-48 80 67
Epost: marie.ernstrom@dalavind.se