Denna sida handlar om Vindpark Jordikamäck.

Vindpark Jordikamäck

– en del av energi- och klimatomställningen

Detta gör att vi inte kan fullfölja processen, utan har valt att dra tillbaka ansökningarna. Att detta sker är inget ovanligt. Under den noggranna kompletteringsprocessen kan ny information framkomma, som gör att vindkraftansökningar ändras eller dras tillbaka. Reglerna för var vindkraft får anläggas är stränga och i detta fall ändras planerna helt – på grund av hänsyn till djurlivet i området.

Vi tycker såklart detta är väldigt tråkigt, särskilt eftersom en folkomröstning i frågan skulle äga rum i Orsa om mindre än två veckor. Om vi går vidare blir det en tidig närboendedialog innan en eventuell ny tillståndsprocess med samråd blir aktuell. Det här kommer i så fall att ta flera år, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind.

Vindkraft i Orsa och Ljusdal – för ett fossilfritt Sverige

År 2040 ska Sverige ha ett hundraprocentigt fossilfritt elsystem, som inte släpper ut några koldioxidutsläpp genom olja, kol och gas. För att vi ska klara av det krävs en utbyggnad av vindkraften.

Enligt den nationella strategin för hållbar vindkraftsutbyggnad ska vindkraften i Sverige byggas ut med 100 TWh (terawattimmar). Vi i Dalarna och Gävleborg behöver bygga ut vindkraften med totalt 15 TWh till år 2040.

Vindpark Jordikamäck

Den planerade vindparken Jordikamäck ligger i norra delen av Orsa kommun och omfattar maximalt 10 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 280 meter (från mark till vingens spets när den står upp).

Området ligger i ovanligt högt beläget område med mycket goda vindförhållanden. Här bedrivs också produktionsskogsbruk, som fungerar väl ihop med vindkraft. De natur- och kulturvärden som finns i området är väl inventerade och Vindpark Jordikamäck sammanfaller också med ett av kommunens prioriterade områden, Gällsjöberget.

I juni 2024 kommer en folkomröstning att ske, där Orsas kommuninnevånare får lägga sin röst på ja, nej eller avstår – för de två vindparkerna

Över 20 miljoner kronor till Orsa och Ljusdal varje år

De två planerade vindparkerna kommer att ge tillbaka stora summor till Orsa och Ljusdal, varje år.

 1. Arrende. Varje år kommer Orsa att få tillbaka cirka 26 miljoner kronor, i form av arrende för marken där vindkraftverken står (beräknat på 40 öre/kWh). Som markägare vill Orsa Besparingsskog att pengarna ska användas till att gynna delägarna och bygden. Det är mycket ovanligt att arrendet stannar i den kommun där en etablering planeras, och inte går till stora företag utanför kommunen.
 2. Närboendersättning. Just nu utreder regeringen ett förslag på ersättning till dem som bor närmast en vindpark. Den ersättningen baseras på avstånd, verkens höjd samt elpris. I detta fall kommer det att tillfalla dem som bor närmast de planerade verken, i både Orsa och Ljusdal.
 3. Vindpeng. Boende i Orsa kommun och Ljusdals kommun kommer även att kunna söka vindpeng. Dalavind avsätter 1 procent av bruttointäkterna från vindparkernas elproduktion till detta. För Orsa kommun innebär det 3,5 miljoner varje år, från de 37 planerade vindkraftverken (med ett elpris på 40 öre kWh). För de 30 vindkraftverken i Ljusdals kommun rör det sig om cirka 3 miljoner.

Lokalproducerad el bidrar till bygden

Vindpark Jordikamäck beräknas producera cirka 270 GWh/år och bedöms därmed vara en betydelsefull del i omställningen mot ett hundraprocentigt fossilfritt elsystem.

Vindparken med de 10 vindkraftverken kommer även att innebära nya arbetstillfällen i samband med byggnation och förvaltning. Mer lokalproducerad el bidrar också till att hålla nere elpriserna.

Bakgrunden till projektet

DalaVind fick redan år 2018 i uppdrag av Orsa Besparingsskog att utreda möjligheterna till vindkraft på deras markinnehav i Orsa kommun och Ljusdals kommun. Det resulterade i ett förslag på 96 vindkraftverk som presenterades för politiker och närboende.

Efter de yttranden som kom in under samråden har projektet bantats rejält samt delats upp i två separata ansökningar: Vindpark Noppikoski och Vindpark Jordikamäck med sammanlagt 67 vindkraftverk.

Samråd har hållits under våren och sommaren 2020–2021. På grund av pandemin blev en del av informationsinsatserna digitala. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken har inlämnats till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarna 24 februari 2023.

Orsa har allt att vinna på vindkraft

Ladda ner vår PDF broschyr från Orsa Besparingsskog och DalaVind med fakta och svar på hur Orsa kan dra nytta av en framtid med vindkraft.

Projektprocessen för Jordikamäck

Så fungerar tillståndsprocessen och kommunal tillstyrkan

För att bygga en vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken och kommunens tillstyrkan. Vindkraftsetableringar prövas genom en i lag strikt reglerad tillståndsprocess. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att ta fram underlag för att visa vilken miljöpåverkan en etablering väntas medföra och vilka åtgärder som vidtas för att minimera denna påverkan.

VINDPARKEN MED DELOMRÅDET

Klicka på bilden för att se en större karta.

HAR DU FRÅGOR OM DE ANSÖKTA VINDPARKERNA?

Välkommen till vår lokal på Järnvägsgatan 19 i Orsa för att ställa frågor om projekten, vindkraft eller energiomställningen. Vi har öppet tisdagar och onsdagar kl. 13–19. 

Du kan också mejla oss på projekt@dalavind.se

Du hittar även fler frågor och svar kring vindkraft här på vår webbplats.

SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSER

Här kan du ladda ner en sammanfattning av hur projektet Jordikamäck påverkar mijön.

Ladda ner broschyr >>

FAKTA

 • Projektfas: Tillståndsansökan inlämnad till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen. Ansökan kungörs efter eventuella kompletteringar.
 • Potentiell storlek av vindkraftspark: Maximalt 10 vindkraftverk.
 • Effekt per verk: 8 MW (beräknad)
 • Effekt totalt: 80 MW (beräknad)
 • Beräknad årlig produktion: 27 GWh/vindkraftverk
 • Totalhöjd: 280 m (till översta vingspets)
 • Driftstart: År 2030-2035. Då bedöms elnätet vara förstärkt.
 • Samarbetspartner: Orsa Besparingsskog, Bergvik Skog Öst

TILLSTÅNDSANSÖKAN

Delar av tillståndsansökan hittar du här nedan.

VINDPENG FRÅN DALAVIND

Vindpeng är till för att gynna en positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns. Läs mer om detta.

Kontakt
Eva Rehnström
Eva Rehnström
Kommunikationsansvarig

Telefon: 023-48 80 64
Epost: eva.rehnstrom@dalavind.se