Vindpark Fageråsen

– en del av energi- och klimatomställningen

Sydväst om Malung projekteras Vindpark Fageråsen med 33 vindkraftverk i fem olika områden, med lagakraftvunnet tillstånd sedan 2018. Målet med vindparken är att möta Dalarnas ökande behov av förnybar energi. Vindparken kommer även att innebära ytterligare en stamnätspunkt i Dalarna, vilket innebär ett tryggare elsystem i länet.

Vindkraft i Malung – för ett fossilfritt Sverige

När allt mer i samhället blir elektrifierat ökar behovet av el och redan år 2035 behöver Sverige dubbelt så mycket el som idag. För att vi ska klara av energiomställningen till förnybar energi och tillgodose våra ökande behov av el, krävs en utbyggnad av vindkraft i Dalarna.

Vindpark Fageråsen beräknas producera cirka 700 GWh/år, vilket motsvarar en årsförbrukning för cirka 140 000 hushåll. Därmed är vindparken en betydelsefull del i klimat- och energiomställningen. Regionens konkurrenskraft är beroende av en fortsatt utbyggnad av fossilfri elproduktion.

Vindpark Fageråsen

Vindpark Fageråsen ligger i Malung-Sälens kommun, sydväst om Malung. Vindkraftverken är fördelade på fem områden:

 • Brändberget (10 verk)
 • Skördrisberget (4 verk)
 • Fageråsen (10 verk)
 • Torråsen (6 verk)
 • Tranuberget (3 verk)

Det planerade vindkraftsområdet ligger utmed E45:an mellan Malung och Stöllet, vid gränsen mellan Dalarna och Värmland. Området ägs av ett flertal privata markägare och domineras idag av skogsbruk. Vindparken projekteras av DalaVind och Eolus, i det gemensamma bolaget Dala Vind Fagervind.

Området har goda vindförhållanden och en infrastruktur som lämpar sig väl för transport och installation av vindkraftverken. Den närmaste bebyggelsen är byarna Lisskogsåsen och Granberget, som ligger i den södra delen av vindparken.

Området har inventerats väl och olika typer av natur- och kulturhänsyn har identifierats. Så stor hänsyn som möjligt kommer att tas vid anläggning av vindkraftverk, vägar samt elinstallationer. Inga vindkraftverk kommer att placeras i områden med skyddade natur- och kulturvärden.

Elanslutningen kommer att ske till en ny transformatorstation i Tandö norr om Malung, som byggs bland annat för att förstärka elanslutningen till norra Dalarna.

Driftsättningen av vindkraftparken beräknas till slutet av 2027. Innan dess kommer en del arbete att utföras i och omkring projektområdet. Start för detta är troligen under 2024.

Vindkraft med regionala ägare

För DalaVind är det viktigt med långsiktighet, så vi är delägare i Vindpark Fageråsen och kommer ansvara för förvaltning av vindparkens under dess livslängd. DalaVinds ägare är regionala energibolag, skogsföretag och privata investerare. När vi behöver finansiärer väljer vi även dessa utifrån hållbarhetsaspekten och vänder oss i första hand till regionala investerare. På så vis säkrar vi ett regionalt ägarskap av vindparken.

Lokalproducerad el bidrar till bygden

Föreningar i närheten av vindparken kommer framöver att kunna söka Vindpeng från DalaVind. Vindpengen är till för att utveckla lokalsamhällets föreningsliv, besöksnäring och barn och ungas möjligheter.

Vindparken med de 33 vindkraftverken kommer även att innebära nya arbetstillfällen i Malung, i samband med byggnation och förvaltning. Skogsbruket kommer att kunna nyttja nyanlagda vägar i området och mer lokalproducerad el innebär också lägre elpriser.

Bakgrunden till projektet

Initiativet till Vindpark Fageråsen startade 2008. DalaVind har varit huvudansvarig och tillståndssökande för projektet, i samarbete med Eolus Vind.

År 2018 beviljades DalaVind tillstånd att uppföra och driva högst 34 vindkraftverk i Vindpark Fageråsen. År 2022 bildades det gemensamma projektbolaget Dala Vind Fagervind, som ägs av DalaVind och Eolus Vind tillsammans. Vi jobbar nu vidare med att realisera vindparken.

Projektprocessen för Fageråsen

Så fungerar tillståndsprocessen och kommunal tillstyrkan

För att bygga en vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken och kommunens tillstyrkan. Vindkraftsetableringar prövas genom en i lag strikt reglerad tillståndsprocess. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att ta fram underlag för att visa vilken miljöpåverkan en etablering väntas medföra och vilka åtgärder som vidtas för att minimera denna påverkan.

VINDPARKEN MED DELOMRÅDET

Klicka på bilden för att se en större karta.

FAKTA

 • Projektfas:Tillståndsgivet
 • Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen
 • Antal vindkraftverk: 33
 • Effekt per verk: 6 MW (beräknad)
 • Effekt totalt: 204 MW (beräknad)
 • Årlig produktion: 700 GWh (beräknad)
 • Totalhöjd: 200 m
 • Driftstart: Tidigast 2027
 • Samarbetspartner: Eolus Vind

INFORMATION

Nyheter och mer information om vindpark Fageråsen

VINDPENG FRÅN DALAVIND

Vindpeng är till för att gynna en positiv utveckling i bygden där vindkraftsparken finns. Läs mer om detta.

VINDPENG TILL MALUNGS SOCKEN

Tid: torsdag 16 maj, kl. 19.00 Plats: Digitalt online

Välkommen till ett digitalt informationsmöte för att få veta mer om Vindpeng kopplat till Vindpark Fageråsen. Mötet riktar sig till alla föreningar i Malungs socken som kommer att kunna söka den ekonomiska ersättningen när parken är i drift. Vindpengen kan gå till olika satsningar, som utvecklar bygden positivt.

Anmäl dig genom att mejla oss på: projekt@dalavind.se
Skriv vilken förening du tillhör.
Hoppas vi ses!

Fakta:

 • Projektfas: Tillståndsgivet
 • Antal vindkraftverk: 33 st
 • Effekt per verk: 6 MW (beräknad)
 • Effekt totalt: 204 MW (beräknad)
 • Årlig produktion: 700 GWh (beräknad)
 • Turbin typ: 
 • Navhöjd: 
 • Totalhöjd: 200 m
 • Rotordiameter: 
 • Driftstart: Tidigast 2026
 • Driftansvar:
 • Samarbetspartner:
Fageråsen flygfoto

Beskrivning:

Dala Vind har 2018-05-30 erhållit lagakraftvunnet tillstånd att uppföra och driva högst 33 vindkraftverk fördelat på 5 höjdområden sydväst om Malung i Malung-Sälen kommun. 

Projekt Fageråsen avser vindkraftsanläggningar på delområdena Brändberget, Skördrisberget, Fageråsen, Torråsen och Tranuberget.
Vindmätning påbörjades hösten 2019.
Elanslutning av projekt Fageråsen mot överliggande elnät kommer att vara möjlig tidigast 2026.

Kontaktperson:

Eva Rehnström
Eva Rehnström
Kommunikationsansvarig

Telefon: 023-48 80 64
Epost: eva.rehnstrom@dalavind.se

Britta Brömses
Britta Brömses
Projektledare

Telefon: 023-48 80 67
Epost: britta.bromses@dalavind.se