DalaVind återkallar sina tillståndsansökningar om vindkraft i Orsa och Ljusdal

DalaVind återkallar sina tillståndsansökningar om vindkraft i Orsa och Ljusdal

DalaVind har meddelat Länsstyrelsen Dalarna att man återkallar de två tillståndsansökningar som är inlämnade om att få bygga 67 vindkraftverk i Orsa och Ljusdals kommun. Ny kunskap har framkommit som gör att det inte går att fullfölja processen. 

Utredningar under kompletteringsperioden har visat att betydande justeringar behöver göras som gör att projektet i sin nuvarande utformning måste omarbetas. Beskedet kom i slutet av förra veckan från de miljökonsulter som jobbar med frågan.

– Vi beklagar att det här kommer så sent, men vi hade inte kunnat göra det här tidigare. Naturen är föränderlig och i det här fallet rör det sig om förändringar i avseende kungsörn. På grund av detta återkallar vi vår ansökan i Orsa och Ljusdals kommun, säger Rickard Casselbrant, projektledare på DalaVind.

Lång process med kompletteringar

Materialet som Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen Dalarna ser över är på cirka 2 000 sidor. Deras uppdrag är att utreda vilken påverkan vindkraften kommer ha på djurliv samt natur- och kulturvärden i de tilltänkta områdena. Det är en lång process som innebär flera kompletteringar under vägens gång, något som DalaVind arbetat med under våren.

– Kompletteringsprocessen är ett viktigt arbete som resulterar i att det färdiga resultatet kan skilja sig från det inlämnade förslaget. I det här fallet rör det sig om en mycket stor och avgörande förändring och det enda rätta är att återkalla ansökningarna. Vi följer den tillståndsprocess som råder, där nästa steg hade varit kungörelse och därefter yttrandeperiod där alla får möjlighet att yttra sig, säger Rickard Casselbrant.

Vad händer nu?

– Det kraftigt ökande elbehovet i länet är en utmaning som kräver ny elproduktion. Och i dessa områden finns några av länets bästa vindlägen. Om vi går vidare blir det en tidig närboendedialog innan en eventuell ny tillståndsprocess med samråd blir aktuell. Det här kommer i så fall att ta flera år, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind.

Om projekten i Orsa och Ljusdal

I februari 2023 lämnade DalaVind in två tillståndsansökningar till Länsstyrelsen Dalarna om att få bygga maximalt 67 vindkraftverk i Orsa och Ljusdals kommun. Uppdraget kommer från Orsa Besparingsskog som är den största markägaren. De 67 vindkraftverken beräknas producera el till 320 000 kunder. 

Läs hela pressmeddelandet här.