Dalavind ansöker om att få bygga 67 vindkraftverk

DalaVind har lämnat in två tillståndsansökningar till Länsstyrelsen Dalarna om att få bygga 37 vindkraftverk i Orsa kommun samt 30 verk i Ljusdals kommun. Totalt täcker vindkraftverken årsförbrukningen av hushållsel till cirka 320 000 kunder (1,6 TWh). Det är mer än två gånger elproduktionen från Trängslets kraftstation.

DalaVind fick redan år 2018 i uppdrag av Orsa Besparingsskog att utreda möjligheterna till vindkraft på deras markinnehav i Orsa kommun och Ljusdals kommun. Det resulterade i ett förslag på 96 vindkraftverk som presenterades för politiker och närboende. Efter de yttranden som kom in under samråden har projektet bantats rejält samt delats upp i två separata ansökningar. Projekt Noppikoski och projekt Jordikamäck med sammanlagt 67 vindkraftverk.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som kom under vår samrådsprocess och tagit bort de områden som har mest inverkan på boende och riksintresset för rörligt friluftsliv, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind.

Dalarna importerar el i nuläget för att klara behovet. Ett behov som förväntas mer än fördubblas fram till år 2040. Dalarna är också ett av de län som ska bidra med mest vindkraftsproducerad el i framtiden, enligt Energimyndigheten. 7,5 TWh årligen. 

– Om de två vindparkerna blir verklighet så kommer de bidra till att hålla nere elpriserna och minska vårt importberoende. Och det på en yta motsvarande 0,26 % av Orsa Besparingsskog produktionsskog, säger Niklas Lundaahl.

Både Noppikoski och Jordikamäck har mycket goda vindförhållanden och är placerade i ett område där det bedrivs produktionsskogsbruk, det vill säga skog som är avsedd för avverkning. Den beräknade produktionen från båda projekten bedöms därmed vara en mycket betydelsefull del i omställningen mot ett 100 % fossilfritt elsystem.

Vindpark Noppikoski beräknas producera ca 1,4 TWh/år och Vindpark Jordikamäck ca 270 GWh/år.

Förutom ett stort tillskott på el skulle en sådan här vindparketablering också innebära många nya arbetstillfällen.

– När Vindpark Riskebo byggdes så ledde det till arbete för 150 leverantörer varav 53 regionala samt cirka 7000 gästnätter i närområdet från inrest arbetskraft. Parkerna i Orsa och Ljusdal är betydligt större vilket så klart då innebär betydligt fler arbetstillfällen och gästnätter under en längre tid, säger Niklas Lundaahl.

Vätgas

Planer finns också på att i anslutning till Vindpark Noppikoski tillverka vätgas. En sådan satsning möjliggör bland annat att Inlandsbanans tåg kan tanka vätgas, export av lokalproducerad vätgas längs samma järnväg och dessutom ett stabilare el-nät. Det senare kommer av vätgasens egenskap som energibärare – vätgas kan genereras vid överproduktion av vind-el, lagras för att sedan generera el tillbaka till elnätet genom en s.k. bränslecell när det råder underproduktion. 

Vid framställning av vätgas via elektrolys erhålls stora mängder syrgas och restvärme. Dessa produkter kan med fördel tillämpas för att skapa nya lokala affärsmöjligheter och arbetstillfällen. Exempel på detta kan vara landbaserad fiskodling eller varför inte lokalproducerade grönsaker.

Läs mer om våra satsningar på vätgas här

Läs mer om Vindpark Noppikoski här

Läs mer om Vindpark Jordikamäck här