DalaVind undersöker förutsättningar för projekt Orsa Norr

Projektet undersöker förutsättningar för en etablering av en vindkraftspark i Ljusdals kommun samt Orsa kommun. 
För tillfället befinner sig projektet i samrådsfasen där vi insamlar fakta i form av inventeringar och synpunkter om området.

I linje med Länsstyrelsens projekt Hållbar Vindkraft Dalarna kommer DalaVind under våren att inleda tidig dialog med berörda i området för projektet där synpunkter, information samt lokal kunskap samlas in. Efter det formas planerna som presenteras i ett formellt allmänt samråd enligt miljöbalken, vilket beräknas ske under sommaren. Även i denna fas tas synpunkter in från berörda parter för en slutgiltig revision av planerna som sedan lämnas in vid tillståndsansökan. Läs mer om samrådsprocessen och tillståndsförfaranden längre ned på sidan.

På DalaVinds webbplats kommer du framöver att kunna ta del av aktuell information om projektets status och dess olika faser

Projektansvarig
Erik Aretorn
DalaVind AB
Tel: 023-48 80 95
e-post: erik.aretorn@dalavind.se

Presskontakt
Niklas Lundaahl
VD DalaVind AB
Tel: 023-48 80 65
e-post: niklas.lundaahl@dalavind.se

Projektområdet Orsa Norr

Illustration: Länsstyrelsen

För att bygga en vindkraftsanläggning krävs tillstånd enligt miljöbalken och kommunens tillstyrkan. Vindkraftsetableringar prövas genom en i lag strikt reglerad tillståndsprocess. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att ta fram underlag för att visa vilken miljöpåverkan en etablering väntas medföra och vilka åtgärder som vidtas för att minimera denna påverkan. 

 

Dalarnas roll i den nationella vindbruksplanen

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.
Som ett resultat av detta arbete har nyligen länsvisa utbyggnadsbehov presenterats. För Dalarnas del handlar det om att skapa planmässiga förutsättningar för 7,5 TWh ny vindkraft i länet till 2040.

Detta skulle innebära att dagens 200 verk behöver förnyas (sk. repowering) och kompletteras med ca 300 nya verk av senaste modell.