Skattereduktion för andelsägd vindkraft?

Nyhet

Den nya regeringen har i sitt budgetförslag lagt fram en skattereduktion för att uppmuntra egenproduktion av el som ska gälla från 1 januari 2015. De skriver också att de har för avsikt att ge andelsägare av förnybar el ”åtnjutande av skattereduktionen”.

Så här skriver regeringen i sitt pressmeddelande:

Skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el

Regeringens mål är att det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el. För att underlätta för privatpersoner och företag att investera i framställning av el från förnybara energikällor för egen förbrukning, föreslår regeringen därför att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs den 1 januari 2015. Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, till exempel andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen.

Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/2415/nocache/true/a/50204/dictionary/true