Vindandelar

 

Frågor och svar om vindandelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening.

Vad är en ekonomisk förening?

Ekonomiska föreningar och kooperativ är samma sak. Kooperation är när medlemmar själva både äger och bedriver en ekonomisk verksamhet som de har nytta av. I huvudsak går verksamheten till så att Dala Vindkraft Ekonomisk förening förvärvar vindkraftverk, och investeringskostnaden delas upp i andelar, som sedan säljs till medlemmarna, vilket ger medlemmarna rätt att köpa VindEl av föreningen.

Verksamheten i ekonomiska föreningar lyder under 1987 års lag om ekonomiska föreningar. Om inte annat står i stadgarna gäller principen en medlem – en röst, till skillnad mot aktiebolag där en person kan ha majoritet och bestämma i bolaget.

Vem får köpa andelar?

Alla elkunder som är anslutna till det svenska elnätet, och har Dala Kraft AB eller AB Borlänge Energi som elleverantör.

Vad kostar andelarna?

Dala Vindkraft Ekonomisk förening har andelar på flera berg runtom i Dalarna. Det är möjligt att köpa andelar på samtliga av dem och en andel kostar på:

  • Uvberget, Smedjebacken 4 700 kr
  • Byråsen, Malung 4 800 kr
  • Högberget, Bjursås 4 900 kr
  • Hedbodberget 1, Furudal 5 050 kr
  • Hedbodberget 2, Furudal 5 650 kr
  • Hedbodberget 3, Furudal 6 000 kr
  • Tavelberget, Linghed 5 900 kr
  • Högtjärnsklack, Garpenberg 610 kr(100 kWh/år)

Kontakta föreningens medlemsadministration för mer information kring köp av vindandelar.

Hur mycket blir min gamla andel värd när priset för nya stiger?

Föreningens målsättning är att behålla andelens värde. I och med att ersättningen har varit väldigt låg de senaste åren, för de elcertifikat föreningen säljer, är andelarnas värde lägre än insatsen. För tillfället ca 80% av insatt kapital. Skulle du välja att sälja dina andelar till någon annan än att lämna tillbaka till föreningen, är det upp till dig och köparen att sätta priset.

Hur många andelar får man köpa?

En andel motsvarar rätten att förmånligt till självkostnad köpa 100 eller 1000 kWh VindEl av föreningen per kalenderår. Medlem får enligt stadgarna maximalt köpa VindEl för det antal andelar, som närmast understiger hans/hennes årsförbrukning av el. Därför är rekommendationen är att inte köpa fler andelar än motsvarande ca 80 % av årsförbrukningen per anläggning eftersom förbrukningen varierar från år till år. Har du fler andelar än din förbrukning betraktas insatsen som kapital och är då inte skattefri.

Går det att teckna andelar på flera anläggningar?

Det går bra att teckna andelar på fler anläggningar om du t ex har fritidshus. Till varje anläggning knyts ett bestämt antal andelar maximalt upp till dess årsförbrukning av el såsom i ovanstående fråga.

Hur uppskattar jag min elförbrukning?

Titta på elfakturan. Om du är osäker eller har ojämn elförbrukning, kontakta Dala Kraft eller Borlänge Energi för rådgivning.

Vad händer om jag köper fler andelar än min elförbrukning?

Du bör överväga att sälja det överskjutande antalet andelar. Eftersom du går miste om förmånen att köpa VindEl för det överskjutande antalet. Föreningen kan bistå vid försäljningen.

Vad händer vid väsentligt förändrad förbrukning?

Om du minskar din elförbrukning av något skäl (t ex byte från elvärme till annan uppvärmning), så riskerar du att förbrukningen sjunker under ditt antal andelar. Då bör du överväga att sälja det överskjutande antalet andelar. Eftersom du går miste om förmånen att köpa VindEl för det överskjutande antalet. Föreningen kan bistå vid försäljningen.

Vad händer om jag flyttar?

Om du vill så kan du behålla andelarna knutna till din nya bostad, med villkoret att du få köpa VindEl maximalt upp till din nya årsförbrukning av el. Se ovanstående fråga om hur många andelar man maximalt bör köpa.

Kan jag sälja mina andelar?

Du kan sälja dina andelar till någon som är ansluten till det svenska elnätet och som då får ansöka om medlemskap. För köparen av andelarna gäller samma villkor för att köpa VindEl som för ny medlem.

Varför måste jag vara elkund hos Dalakraft eller Borlänge Energi?

Alla vindkraftsföreningar, som levererar el direkt till sina medlemmar, samarbetar med en elleverantör. Denne ansvarar för kvittning av över- och underproduktion i förhållande till medlemmarnas konsumtion, d v s varje gång det blåser för lite eller för mycket. Samma elleverantör levererar och fakturerar all den el du förbrukar.

Det är inte praktiskt genomförbart att ha ett elhandelsföretag som ansvarar för produktionen och ett flertal andra för medlemmarnas konsumtion.

Hur vet jag att fått den VindEl jag har rätt till?

Varje år görs en avstämning på decemberfakturan där all VindEl för året läggs ut och tidigare fakturerad vindel dras av för att man skall vara säker på att du som medlem fått all VindEl du har rätt till. Skulle du flytta/överlåta/förvärva andelar under året görs en avstämning på slutfakturan per datum för transaktionen.

Varför kostar VindEl 30 öre/kWh hos Dala Vindkraft, när en del andra föreningar har lägre pris?

Styrelsen för föreningen sätter priset så att det dels säkrar drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk när det tjänat sitt syfte, dels bevarar medlemskapitalets värde på lång sikt. När en medlem begär utträde ska återbetalning kunna göras av de erlagda medlemsinsatserna – andelarna. I andra föreningar finns andra ekonomiska strategier och marginaler för framtiden.

Föreningen har också tagit höjd för en eventuell uttagsskatt.

Kommer priset på VindEl att höjas på sikt?

Styrelsen har gjort långtidskalkyler och vågar påstå att prisutvecklingen kommer att kunna vara betydligt mer stabil än elmarknaden i övrigt. Våra kostnader är, till skillnad från den ”vanliga” elmarknaden, helt oberoende av olja-, kol- och gasmarknaderna.

Vad händer vid produktionsbortfall?

Dala Kraft balanserar hela föreningens produktion gentemot alla medlemmarnas förbrukning av VindEl, och jämnar ut över- och underproduktion. Mot produktionsbortfall i samband med skada har föreningen tecknat en försäkring.

Hur får jag min VindEl, om jag bor på annan ort än den där vindkraftverket står?

I den avreglerade elmarknaden kan du ha vilken leverantör som helst. Som medlem med andelar får du två elleverantörer, (föreningen plus Dala Kraft eller Borlänge Energi). Dala Kraft hanterar mätvärden och gör alla avräkningar för föreningens produktion och all el som medlemmarna förbrukar. De ser till att du får leverans och faktura på den el som motsvarar ditt antal andelar, och den kompletterande el du konsumerar utöver VindEl får du också från Dala Kraft eller Borlänge Energi, med vilken du har avtal. För kompletterande el betalar du ditt ordinarie marknadspris.

Skall vindkraftsandelar redovisas i en energideklaration?

Inte specifikt. Däremot skall hela din elförbrukning tas upp, d v s summan av VindEl och den kompletterande elförbrukning du har utöver VindEl.

Hur skall jag deklarera mina andelar?

Eftersom köp av VindEl till självkostnad är maximerad till årsförbrukningen och ingen återbäring lämnas så uppstår ingen grund för inkomstskatt. Andelens värde deklareras som förmögenhet.

Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt sätt och andelar utgör en tillgång i rörelsen.