Medlemsinfo nr 1 2017

Dala Vindkraft Ek.f.

Vindkraften ökar trots låga elpriser

I år uppgår den vindkraftsproducerade elen till ca 17 TWh i Sverige (Totalt elbehov i Sverige ligger på 140 – 150 TWh). Målet är 30 TWh vindkraft till år 2030. Utbyggnaden av vindkraft i Sverige fortsätter även om den har avtagit en del p.g.a låga elpriser som gör det svårare att räkna hem en investering. Investerare med låga avkastningskrav är de som främst investerar i vindkraft i Sverige idag t ex utländska pensionsstiftelser. En mera kontinuerlig utbyggnad sker globalt sett.

Bilden nedan åskådliggör utbyggnaden av vindkraft i Europa.

utbyggnad

 

Förnyelsebart är det som gäller

Globalt sett är huvuddelen av Världens länder överens om att, på lång sikt, fasa ut fossil energi och ersätta med förnyelsebar. Forskarna signalerar en snabbare temperaturökning än tidigare scenarier visat och läget är allvarligt. Omställningen kommer att kräva stora investeringar som tar tid att åstadkomma, vilket nu är uppe till diskussion på det globala bordet. Kina, med sina stora luftföroreningar främst i norra delen, har beslutat att satsa mer på sol och vind. Vad som händer i USA efter att Donald Trump nu tillträtt som president återstår att se. En av farhågorna är att USA kommer att backa när det gäller satsningar på klimat och miljö.

 

Långsiktig svensk energipolitik

Energikommissionen som tillsattes 2015 med bred politisk förankring har tagit fram ett förslag till inriktning för en långsiktig energipolitik. Förslaget presenterades den 9 januari 2017 som ett betänkande. (Samtliga partier i Riksdagen förutom Liberalerna och Sverigedemokraterna har deltagit i energikommissionen.)

För att möta den nya situationen föreslår Energikommissionen följande mål för Sverige:

  • 100 procent förnybar elproduktion 2040
  • 50 procent effektivare energianvändning år 2030 jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

 

Förnyelsebart i transportsektorn

Transportsektorn är fortfarande starkt beroende av fossil energi men alternativen är nu under snabb utveckling. El är den energiform som ger den bästa miljöeffekten. Förbränningsmotorerna har sin nackdel i den låga verkningsgraden oavsett bränsle. Elbilar har än så länge begränsningar i räckvidd och är beroende av ett utbyggt nät av laddstationer. Utvecklingstakten är hög och många bilmärken har el som huvudalternativ i sina framtidskoncept. Ett intressant alternativ är elbilar som drivs av vätgas. Bl.a. Hyundai och Toyota har lösningar som innebär att man tankar vätgas som sedan driver en kemisk process där el framställs som sedan lagras i ett batteri för själva eldriften.

Bil

 

I Kina säljs idag mer elbilar än sammanlagt i Världen i övrigt. Totalt såldes 2016 ca 350 000 elbilar i Kina. I en artikel i SVD presenteras bl.a. det ledande bolaget Build Your Dream (BYD) som är delägt av Warren Buffett. BYD har ca 28% av den Kinesiska marknaden. BYD har för avsikt att ge sig in på Teslas hemmamarknad USA. Kina satsar även på kollektivtrafiken och 2016 såldes över 53 000 eldrivna bussar i Kina. I Sverige såldes 2016, 13 615 elbilar av olika slag.

 

Läget i DVEf

(Dala Vindkraft Ekonomisk förening)

Föreningens ekonomi är stabil och kassaflödet är fortsatt positivt. För att medlemmarnas insatta kapital enligt stadgarna skall vara intakt och för att täcka avskrivningar behöver vi dock högre intäkter. Med nuvarande marknadspriser på el och elcertifikat visar föreningen ett negativt resultat. Styrelsen har beslutat att från och med 1 januari 2017 är medlemspriset 32,5 öre/kWh exkl moms och energiskatt.

Om du har frågor eller funderingar kring detta är det bara att du hör av dig till någon i styrelsen, förslagsvis Sverker Ericsson. Enklast är att vända sig till kundkontakt enligt nedan så förmedlar dom kontakten.

Telefon: +46 248 48 80 55
Mail: info@dalavindkraft.se