Rossberget, Mora

Dala Vind har under december 2008 lämnat in tillståndsansökan till Länsstyrelsens Miljöprövningsdelegationen (MPD) i Dalarnas län för uppförande av 15 vindkraftverk på Rossberget-Davalberget. Rossberget ligger ca 5 km sydväst om Gesundaberget.

MPD beviljade tillstånd i november 2011 för 9 vindkraftverk. Beslutet överklagades av en privatperson.

Mark- och miljödomstolen Nacka Tingsrätt meddelade dom i februari 2013 och gick på MPDs linje. Beslutet överklagades igen till Mark- och miljööverdomstolen.

April 2014 avslog Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Dala Vinds ansökan om tillstånd. Domen går inte att överklaga vilket gör att projektet har avvecklats.